แผนการตลาด FINGO คืออะไร

การอับเกรด

การเลือกซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิของตัวเอง

สายขาย

การใช้ส่วนลดซื้อของ

เทคนิคเชิญคน